Subvencije za samozapošljavanje i pisanje biznis plana

SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJANJE

Put od ideje do realizacije nije uvek kratak i lak. Osim inicijalne ideje, na početku biznisa potreban je i neki osnovni kapital. Ove subvencije namenjene su nezaposlenim licima koja planiraju da otpočnu svoj privatni biznis, a nemaju dovoljno početnog kapitala za ovako nešto. Osnovni i najkompleksniji deo kod svakog mladog biznisa ili ideje za biznis je obezbedjenje osnovnog i početnog kapitala. U vezi sa tim najbitniji dokument je biznis plan.

Kontaktirajte nas:

https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney/

Subvencije

BIZNIS PLAN

Biznis plan sadrži prikaz stanja određenog preduzeća i osnovne elemente vezane za određeni projekat koji to preduzeće želi da realizuje i predstavlja i početni dokument koji služi za razgovor sa potencijalnim investitorima i finansijerima određenog projekta. On služi da se sagledaju budući pravci poslovanja preduzeća ili da se analiziraju postignuti rezultati.

Sadržaj biznis plana

1. Koja je kompanija u pitanju – postojeća ili nova, iz koje je oblasti kompanija, koje su osnovne karakteristike kompanije i sl.

2. Koji su proizvodi ili usluge u pitanju – koji proizvod ili usluga će se raditi u postojećoj ili novoj kompaniji, koje potrebe zadovoljava proizvod ili usluga, koje su osnovne karakteristike proizvoda ili usluga i sl.

3. Da li se proizvod ili usluga može prodati na tržištu – koji su konkurenti, koja su ciljna tržišta, kolika je tražnja, koje količine se mogu prodati, koje su prodajne cene na tržištu, kako organizovati prodaju i sl.

4. Da li postoje proizvodne mogućnosti za realizaciju tih proizvoda ili usluga – koja tehnologija je potrebna, da li je dostupna, koliko košta, opis tehnološkog procesa, potrebne sirovine i materijali i sl.

5. Kolika su finansijska sredstva potrebna za realizaciju poduhvata, odnosno startovanje preduzeća i koji se rezultati očekuju – kolika su sredstva potrebna, ko su potencijalni investitori i kreditori, očekivani prihod, očekivani troškovi, tok gotovine i sl.

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – Uslovi za prijavu

Svake godine u februaru mesecu Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuje konkurs za dodelu subvencija nezaposlenim licima koja planiraju da otpočnu svoj privatni biznis. Iznos sredstava je 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Osnovni uslovi za podnošenje prijave na ovaj konkurs su:

  • Da ste minimum 6 meseci na evidenciji NSZ kao nezaposleno lice (da se redovno javljate)
  • Da imate završenu obuku za razvoj preduzetništva (Ova obuka može se završiti u NSZ ili nekoj drugoj organizaciji I dostaviti dokaz NSZ o završenoj obuci)
  • Da ste izmirili sve obaveze I dugovanja prema NSZ
  • Da niste već dobili ove subvencije na nekom drugom konkusu

Ko nema prava da konkuriše za ove subvencije?

Pravo na subvenciju nezaposleno lice ne može da ostvari:

  • za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;
  • za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;
  • za osnivanje udruženja i
  • ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe

Treba istaći da osim konkursa koji raspisuje NSZ na republičkom nivou, ovakav tip konkusa raspisuju i APV (Autonomna pokrajna Vojvodine), kao I gradovi na lokalnom nivou, a postoje I drugi konkursi koji se raspisuju (npr. za razvoj ženskog preduzetništva), a koji postavljaju slične ili iste uslove, te istovremeno možete konkurisati I na te konkurse, s tim da možete dobiti sredstva samo na jednom od tih konkusa. Više informacija o njima možete naći na sajtu gradaske opštine ili sekretarijata za privredu, s tim da ti konkursi uglavnom otvaraju nakon otvaranja konkusa NSZ.

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Subvencije za samozapošljavanje
Obuka za razvoj preduzetnika

Kada govorimo o obuci za razvoj preduzetništva, treba istaći da ona mora da se završi pre podnošenja zahteva za subvencije. Ona se može završiti u NSZ ili drugoj organizaciji. Ako završavate ovu obuku u drugoj organizaciji, potvrdu o završenoj obuci dostavljate uz Zahtev sa biznis planom. Ako obuku završavate u NSZ potrebno je prijaviti se na nju malo ranije, pre podnošenja zahteva. Obuka koju organizuje NSZ može se završiti online ili uživo u prostorijama NSZ i traje dva dana.

Obrazac zaheva sa biznis planom možete pronaći na sajtu NSZ u okviru odeljka konkursi. Redovno pratite sajt NSZ tokom februara kako bi ste ispratili kada je konkurs otvoren.

Konkurs se obično završava krajem marta ili početkom aprila.

Bodovanje

Bodovanje zavisi isključivo od vas I vaših kvaliteta kao kandidata. Vrednuje se kako ste popunili svoj biznis plan, šta od imovine ulažete u posao, kojom delatnošću želite da se bavite, da li imate prostor za obavljanje delatnosti u svom vlasništvu, da li posedujete nešto od kapitala ili opreme I, kategorija lica kojoj pripadate, razvijenosti opštine u kojoj registrujete privredno društvo i slično.

Ono što je bitno istaći je da se dodatno boduje ako pripadate odredjenoj kategoriji teže zapošljivih lica, kao npr. ako imate do 30godina, preko 50 godina, ako ste žena, osoba sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni (preko 12 meseci), žrtva porodičnog nasilja, izbeglice, samohrani roditelji i slično. To nisu obavezni uslovi, ne morate ispunjavati ni jednu od ovih kategorija da bi Vaša prijava bila prihvaćena, već se na ove okolnosti dobijaju dodatni poeni.

Dobra stvar je što je ove godine (2023.god) izbačen iz bodovanja prostor u vlasništvu koji je nosio dosta poena (15 poena), pa su tako potencijalni preduzetnici bili u nejednakom položaju I “zakinuti” za dosta poena ako prostor iznajmljuju ili nemaju u svom vlasništvu.

RANGIRANJE PRIJAVA

Nakon završetka konkursa, sledi rangiranje prijava i sastavljanje rang liste I odlučivanje o tome kome će subvencije biti dodeljene. Taj postupak traje do 30 dana od dana završetka konkursa.

Prijave se rangiraju prema ostvarenom broju poena, koji zavisi od šta posedujete od opreme, sredstava, kojom delatnošću želite da se bavite, razvijenosti opštine u kojoj ćete registrovati delatnosti, kategoriji lica kojoj pripadate. Ne boduju se sve delatnosti podjednako. Osim toga, nekada ume da bude od značaja i vreme odnosno dan kada ste podneli prijavu. Naročito ako se prijave osobe sa istim brojem poena, pa se izmedju ostalog primenjuje I vremenski prioritet kao kriterijum. Zbog toga je poželjno Zahtev sa biznis planom pripremiti već unapred, završite obuku i spremno čekati konkurs kako bi zahtev podneli što pre. Sve ovo, kako eventualno ne bi ste ostali bez subvencija samo zato što ste čekali poslednji dan.

Ali nemojte da budete ni obeshrabreni ako ste zahtev podnesli poslednjeg dana. Iz iskustva mojih klijenata, mogu reći da su pojedini klijenti dobijali subvencije iako su Zahtev podnosili tek poslednjeg dana.

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Subvencije za samozapošljavanje

KORACI NAKON OBJAVLJIVANJA RANG LISTE

Nakon objavljivanja rang liste, bićete pozvani da potpišete ugovor sa NSZ o dodeli subvencija. Tom prilikom dostavljate ostalu potrebnu dokumentaciju, koja je navedena u Konkursu. To je: Rešenje APR ili drugog registra gde se registruje predužetnik ili privrdno društvo, Poresko rešenje o registraciji, depo karton, očitana lična karta, dve blanko menice, očitane lične karte žiranata i drugi dokazi po potrebi.

Prilikom zaključenja Ugovora sa Vama lično moraju prisustovati zaključenju dva žiranta kako bi potpisali menice. To moraju da budu lica koja imaju stalna primanja, a koja bi garantovala da ćete vi ispuniti obeveze iz Ugovora. Ta lica dostavljaju dokaz o svojim primanjima, pa tako npr penzioneri donose poslednji penzioni ček, zaposleni potvrdu poslodavca o zaposlenju I primanjima.

ZAKLJUČENJE UGOVORA

Osnovna obaveza iz Ugovora je plaćanjanje poreze I doprinose 12 meseci od dana potpisivanja. Osim toga, imate obavezu da svaku promenu sedišta firme prijavite NSZ. Zbog ovoga je možda bolje registrovati firmu na adresi koju znate da nećete menjati narednih 12 meseci.

Nakon potpisivanja Ugovora, sredstva će vam biti uplaćena na bankovni račun koji ste dostavili NSZ prilikom potpisivanja Ugovora (broj računa je na depo kartonu).

Ako Vam je potrebna pomoć u vezi sastavljanja biznis plana ili konkurisanja za subvencije kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Subvencije za samozapošljavanje