Category Međunarodno pravo

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA STRANCE U SRBIJI

Boravišna dozvola stranim državljanima može u Republici Srbiji izdati za boravak:

 • na kratkotrajnom boravku (do 90 dana u bilo kom periodu  od 180 dana)
 • boravku po osnovu vize za duži boravak – O ovome smo detaljnije govorili u tektu vizni režim.
 • privremenom boravku  – U slučaju zapošljavanja i stručne specijalizacije, obuke ili prakse izdaje se jedinstvena dozvola (boravišna dozvola i radna dozvola). U svim ostalim navedenim slučajevima izdaje se dozvola za privremeni boravak.
 • stalnom nastanjenju – kontinuirani privremeni boravak na osnovu boravišne dozvole u trajanju od najmanje tri godine.

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DOBIJANJE BORAVIŠNIH DOZVOLA

Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu. Ovaj zahtev stranac može podneti elektronskim putem i iz inostranstva.

Osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak mora biti istovetan osnovu za izdavanje vize za duži boravak.

Zahtev za produženje privremenog boravka podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije do isteka roka važenja privremenog boravka.

O zahtevu za odobrenje odnosno produženje privremenog boravka odlučuje nadležni organ u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

OPŠTI USLOVI ZA DOBIJANJE DOZVOLA:

Uz zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranac prilaže:

1) važeći lični ili službeni pasoš – mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži odobrenje privremenog boravka.

1a) važeću ličnu kartu države čiji je državljanin, ako u skladu sa važećim propisima, može da ulazi u Republiku Srbiju sa ličnom kartom;

2) dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka;

3) prijavu boravišta ili adrese stanovanja u Republici Srbiji;

4) dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka;

5) dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovama propisanim članom 40. ovog zakona, kao i druga dokumenta na zahtev nadležnog organa;

6) dokaz o uplati propisane administrativne takse.

Dokaz o sredstvima za izdržavanje i zdravstvenom osiguranju ne prilaže stranac koji je član uže porodice državljanina Republike Srbije i stranac koji se zapošljava, kao i članovi uže porodice stranca koji se zapošljava.

Privremeni boravak može se odobriti u trajanju do tri godine i može se produžavati na isti period, u zavisnosti od postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava.

JEDINSTVENA DOZVOLA

Na osnovu jedinstvene dozvole stranac ima pravo na privremeni boravak i rad u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom. On ima prava na rad u Republici Srbiji u skladu sa propisima kojima je uređeno zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji, bez jedinstvene dozvole.

Zahtev za izdavanje, odnosno produženje jedinstvene dozvole stranac, poslodavac u ime stranca, odnosno lice koje oni ovlaste, podnosi elektronski, putem jedinstvenog portala. Za stranca kome je u skladu sa viznim režimom potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju, zahtev se nakon ulaska u Republiku Srbiju, za vreme važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Za stranca kome u skladu sa viznim režimom nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju zahtev se podnosi u periodu zakonitog boravka stranca, a može se podneti i iz inostranstva.

Zahtev za produženje jedinstvene dozvole podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije do isteka roka važenja jedinstvene dozvole.

USLOVI

Uz zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole podnosilac zahteva prilaže:

1) važeći lični ili službeni pasoš, odnosno važeću ličnu kartu države čiji državljani, u skladu sa važećim propisima, mogu da ulaze u Republiku Srbiju sa ličnom kartom –  mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži izdavanje jedinstvene dozvole.

2) dokaz o opravdanosti zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje stranaca, kao i druga dokumenta na zahtev nadležnog organa;

3) adresu boravišta, adresu stanovanja, odnosno izjavu o nameravanoj adresi stanovanja za stranca koji zahtev za izdavanje, odnosno produženje jedinstvene dozvole podnosi iz inostranstva.

Ovi dokazi se prilažu u elektronskoj formi, i to u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi digitalizovanog dokumenta.

O zahtevu za izdavanje jedinstvene dozvole odlučuje nadležni organ u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva. Stranac lično preuzima jedinstvenu dozvolu.

Jedinstvena dozvola može se izdati radi:

1) zapošljavanja;

2) samozapošljavanja;

3) posebnih slučajeva zapošljavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje stranaca.

Jedinstvena dozvola strancu se može izdati na period važenja do tri godine, i može se produžavati na isti period, u zavisnosti od postojanja razloga zbog kojih se izdaje jedinstvena dozvola.

OSNOVI ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK

 1. po osnovu školovanja ili učenja jezika
 2. po osnovu studiranja
 3. po osnovu učešća u programima međunarodne razmene učenika i studenata
 4. po osnovu naučno-istraživačkog rada ili drugih naučno-obrazovnih aktivnosti
 5. po osnovu obavljanja verske službe
 6. po osnovu lečenja ili nege
 7. po osnovu vlasništva nad nepokretnošću
 8. po osnovu spajanja porodice 
 9. Privremeni boravak maloletnog stranca rođenog na teritoriji Republike Srbije –
 10. iz humanitarnih razloga
 11. za strance za koje se pretpostavlja ili je žrtva trgovine ljudima
 12. dr. opravdani razlozi

STALNO NASTANJENJE U REPUBLICI SRBIJI

Stalno nastanjenje je odobrenje dugotrajnog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji, koje se dobija ako su izpunjeni zakonski uslovi i ako stranac Republici Srbiji boravi neprekidno tri godine na osnovu odobrenja privremenog boravka. Neprekidnim boravkom smatra se efektivni boravak stranca na teritoriji Republike Srbije, sa mogućnošću višekratnog odsustva iz Republike Srbije do deset meseci ili jednokratnog odsustva do šest meseci, u periodu od tri godine. Npr. vreme koje je stranac koji ima odobren privremeni boravak proveo na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vreme koje je potrebno za odobravanje stalnog nastanjenja.

Nezavisno od prethodno rečenog, stalno nastanjenje će se odobriti i strancu koji ispunjava opšte uslove i to:

1) maloletniku, ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje;

2) koji je poreklom iz Republike Srbije;

3) koji je srpskog porekla;

4) drugom strancu, ako to predstavlja interes Republike Srbije.

USLOVI za izdavanje stalne boravišne dozvole

Uz zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja stranac prilaže:

1) važeći lični ili službeni pasoš ili važeću ličnu kartu države čiji državljani – mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži odobrenje privremenog boravka.

2) dokaz da poseduje sredstva za izdržavanje;

3) dokaz o zdravstvenom osiguranju;

4) dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja;

5) dokaz o uplati propisane takse.

O zahtevu za stalno nastanjenje stranca u Republici Srbiji odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva. Strancu kome je odobreno stalno nastanjenje izdaje se lična karta za stranca.

VIZNI REŽIM (DOBIJANJE VIZA U SRBIJI)

OPŠTE O VIZNOM REŽIMU

Uopšteno o pravima stranaca i izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca bilo je već reči u nekom od prethodnih blogova u kojima smo govorili o pravnom položaju stranaca u Srbiji. Ovde ćemo reći nešto više o viznom režimu (dobijanju viza) uopšte i viznom režimu u Republici Srbiji, kao jednom od prvih koraka u celokupnoj proceduri dobijanja boravišne i radne dozvole za strane državljane u Republici Srbiji.

Izdaju se u dve osnovne forme:

 • u formi pečata ili nalepnice u pasošu
 • u formi zasebnog obrasca koji je potrebno predati na uvid pri ulasku u državu

Rok važenja vize je istaknut na samom dokumentu, i zavisi od politike izdavanja viza različitih država. Neke države zahtevaju posedovanje vize i za sam ulazak u zemlju. Sa druge strane, postoje države koje dozvoljavaju kratkoročna zadržavanja bez vize, dok je za duži boravak ona potrebna.

Vrste viza koje vizni režimi najvećeg broja država poznaju su:

 • Putna – zakraće turističko ili poslovno putovanje u stranu državu.
 • Boravišna – u cilju stvaranja uslova za rad u određenoj državi. Uglavnom je u pitanju period preko 90 danabez prekida, ali ne više od 180 dana po kalendarskoj godini.
 • Tranzitna – Putnici su u obavezi da se raspitaju za vizni režim države u koju putuju i za vizni režim država kroz koje putuju.
 • Grupna – je vrsta vize koja se ne izdaje za pojedinačna lica, već kao zaseban dokument koji važi za više članova jedne grupe.
 • Diplomatska i službena – se izdaju samo za nosioce diplomatskog pasoša, službenog pasoša i pasoša Ujedinjenih Nacija
viza

VIZNI REŽIM U REPUBLICI SRBIJI

Svima koji žele da posete ili borave u Srbiji, kao prvo pitanje postavlja se da li im je potrebna viza i ako jeste koja?

Odgovor na ovo pitanje daje Zakon o strancima koji navodi tri vrste viza:

 1. A viza (aerodromska tranzitna)
 2. C viza (za kraći boravak)
 3. D viza (za duži boravak)

VIZA A (aerodromska tranzitna viza)

Strancu koji ne napušta međunarodno tranzitno područje aerodroma ili aviona tokom presedanja između dva leta nije potrebna ova vrsta vize.

Vlada Republike Srbije može odrediti da državljani određenih država, ako to zahtevaju razlozi bezbednosti Republike Srbije i njenih građana, moraju imati aerodromsku tranzitnu vizu.

Aerodromsku tranzitnu vizu ne pribavljaju stranci kojima za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza, stranci koji imaju važeću vizu za ulazak u Republiku Srbiju ili odobrenje boravka, članovi porodice državljanina Republike Srbije, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, kao i članovi posade vazduhoplova, u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Ova vrsta vize se izdaje sa rokom važenja do 6 meseci i omogućava jedan ili više prelazaka kroz međunarodni tranzitni prostor aerodroma bez mogućnosti ulaska na teritoriju Republike Srbije.

viza

VIZA C ( viza za kraći boravak)

Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju. Osim toga, ona je odobrenje i za tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.

Ova viza se izdaje u sve svrhe putovanja (pr. za poslovna putovanja ili konferencije), osim za one za koje se izdaje viza za duži boravak ili odobrava privremeni boravak.

Viza za kraći boravak ne može biti osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak u Republici Srbiji.

Ona se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

Rok važenja vize za kraći boravak ne može biti duži od pet godina.

Poslednjim izmenama Zakona o strancima, ukinuta je tranzitna viza (viza B), koja se izdavala za jedno, dva ili više putovanja preko Republike Srbije sa rokom važenja do šest meseci, dok vreme boravka za jedan tranzit ne može biti duži od pet dana. Ova viza sada potpada pod vizu C, odnosno vizu za kraći boravak.

Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje ove vize potrebno je da dostavite dokaz o sledećim činjenicama:

 • Razlozima za putovanje;
 • Dovoljnom iznosu finansijskih sredstava za pokrivanje troškova smeštaja i drugih troškova ili bilo koji drugi dokaz koji se odnosi na smeštaj;
 • Dovoljnom iznosu finansijskih sredstava koja su na raspolaganju tokom predviđenog boravka i povratka u zemlju iz koje podnosilac zahteva dolazi;
 • Ostalim činjenicama na osnovu kojih se može proveriti namera podnosioca zahteva da napusti zemlju pre isteka vize.
viza

VIZA D (viza za duži boravak)

Ona je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana.

Stranac kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka pribavlja vizu za duži boravak. Ovo se shodno primenjuje i na stranca koji namerava da podnese zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole.

Stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca.

Takođe je potrebno naglasiti da osnov za podnošenje zahteva za duži boravak mora biti identičan osnovu za izdavanje dozvole za privremeni boravak. Npr. ukoliko je viza D izdata po osnovu zaposlenja kod srpskog poslodavca, nije moguće podneti zahtev za privremeni boravak stranaca u Srbiji po osnovu spajanja porodice.

viza

OPŠTI USLOVI ZA DOBIJANJE VIZE U SRBIJI

Prilikom podnošenja zahteva za vizu stranac prilaže:

1) popunjeni obrazac zahteva za vizu,

2) putnu ispravu – pasos, pri čemu pasoš mora biti važeći najmanje 90 dana počev od dana izdavanja vize,

3) fotografiju (dimenzija 3.5×4.5cm),

4) dokaz o uplaćenoj taksi za izdavanje vize,

5) dokaze o svrsi i razlozima boravka u Republici Srbiji,

6) pozivno pismo:

a) za privatnu posetu – pozivno pismo mora biti overeno kod javnog beležnika u Republici Srbiji;

b) za poslovnu posetu – pozivno pismo šalje privredno društvo osnovno u Republici Srbiji;

c) za turističku posetu – potvrda turističke agencije o plaćenom aranžmanu (npr. vaučer),

7) odgovarajuće i važeće putno zdravstveno osiguranje – Podnosilac zahteva za vizu mora da priloži dokaz da za vreme boravka u Republici Srbiji ima odgovarajuće putno zdravstveno osiguranje. Ono mora da pokriva troškove koji mogu nastati u vezi sa hitnom medicinskom pomoći, hitnim bolničkim lečenjem, vraćanjem u državu porekla iz zdravstvenih razloga ili u slučaju smrti.

viza

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize za kraći boravak, podnosilac zahteva je dužan da priloži dokaze:

1) o svrsi putovanja;

2) o dovoljnom iznosu finansijskih sredstava za troškove smeštaja ili drugi dokaz u vezi sa smeštajem;

3) o iznosu raspoloživih sredstava za izdržavanje tokom nameravanog boravka i za povratak u zemlju porekla ili mesto uobičajenog boravišta;

4) druge dokaze na osnovu kojih se može proveriti namera podnosioca da napusti Republiku Srbiju pre isteka zatražene vize.

PODNOŠENJE ZAHTEVA I ODLUČIVANJE O ZAHTEVU

Vizu izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo. Zahtev za vizu po pravilu razmatra i o njemu odlučuje diplomatsko-konzularno predstavništvo na čijem konzularnom području podnosilac zahteva zakonito boravi (ambasada, konzulat i sl.).

Izuzetno, diplomatsko-konzularno predstavništvo razmatra i odlučuje o zahtevu koji je podneo stranac, koji se zakonito nalazi na njegovom konzularnom području, a nema boravak u toj državi, u slučaju kada priloži dokaze o hitnosti putovanja u Republiku Srbiju za koje mu je potrebna viza (npr. potreba za lečenjem u Republici Srbiji).

U državama u kojima Republika Srbija nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, međunarodnim ugovorom se može odrediti uzajamno zastupanje u postupku izdavanja viza.

viza

O zahtevu za izdavanje vize odlučuje se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Ovaj rok može se produžiti do 30 dana ako za to postoje opravdani razlozi.

Rok važenja viza i trajanje boravka navedenom u vizi se ne sme premašiti. Može se produžiti samo iz profesionalnih razloga ili više sile.

PRAVNI POLOŽAJ STRANACA U SRBIJI – Stara i nova rešenja, šta nas očekuje novim izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranac.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Prava stranaca

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Vlada Republike Srbije formirala je prošle godine radnu grupu čiji je zadatak bio da do 13. januara 2023. godine predloži kako inovirati zakonsku regulativu o pravima stranaca i njihovom zapošljavanju u Srbiji.

U odluci objavljenoj u Službenom glasniku navodi se da će ta grupa pripremiti nacrte izmena i dopuna Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, ili novi tekst ta dva propisa.

Od početka njegove primene, od decembra 2014. do danas, Nacionalna služba za zapošljavanje izdala ukupno oko 33.160 dozvola za rad, novih i produženih.
Ministar je naveo da su otvorena prošle i pretprošle godine određena pitanja oko tog zakona u cilju pojednostavljenja procedura, izdavanja dozvole za rad i lakše primene propisa u praksi.

Ovaj predlog zakona prate istovremeno i izmene i dopune Zakona o strancima, kojima se vrši pojednostaljvjenje postupka prilikom pribavljanja odobrenja za privremeni boravak i preciziraju odredbe koje uređuju pribavljanje viza za duži boravak.

BORAVIŠNA DOZVOLA U SRBIJI

Za neke strane državljene za boravak u Srbiji potrebna je viza, a za neke ne. To sve zavisi od toga iz koje zemlje dolazi strani državljanin. U skladu s tim, zavisi i koja viza je potrebna stranom državljaninu (A,C ili D viza).

Za one strane državljane kojima je za putovanja i boravište u Republici Srbiji potrebna viza I boravišna dozvola, sve to je regulisano Zakonom o strancima, koji navodi 3 vrste boravka.

Korisni linkovi: https://siceviclaw.com/medjunarodno-pravo/

TURISTIČKI BORAVAK DO 90 DANA

Strani državljani mogu da uđu u Republiku Srbiju bez vize na period do 90 dana, u periodu od ukupno 180 dana, ukoliko nije određeno drugačije odlukom Vlade ili međunarodnim ugovorom između Srbije i države stranca. To znači da period od 180 dana kreće da teče prvim ulaskom stranca u Republiku Srbiju, te od tog dana pa do isteka 180-og dana od tad, stranac ne sme u Republici Srbiji da boravi duže od 90 dana. 

Prava stranaca

Ulazak stranog državljanina u Republiku Srbiju mora biti prijavljen u roku od 24h najbližoj policijskoj stanici ili online, lično ili od strane lica ili prenoćišta gde boravi. Tom prilikom izdaje se “beli karton”, koji je potreban za proces dobijanja dozvole za privremeni boravak. Takodje, svaka promena boravišta mora biti ponovo prijavljena na isti način.

*** PREDLOŽENE NOVINE – jedna od predloga radne grupe za izmenu i dopunu Zakona o strancima je i to da se ubuduće umesto “belog kartona”, stranim državljanima dodeljuje tzv. “posebna lična karta” u formi ličnih karata koje poseduju državljani Republike Srbije. One će se kasnije koristiti i kao dokumnet za dozvoljeni privremeni boravak u kojima će se nalaziti biometrijski podaci i fotografija. Sve ovo, po ugledu na kartice koje se izdaju strancima koji privremeno borave u zemljama Evropske unije.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PRIVREMENI BORAVAK STRANACA

Ako boravite ili planirate da boravite u Srbiji duže od 90 dana, potrebno je da podnesete zahtev za privremeni boravak. Razlozi zbog kojih se odobrava privremeni boravak, taksativno su navedeni u Zakonu o strancima, a to su:

 • Rad, zaposlenje, obavljanje privredne ili druge profesionalne delatnosti;
 • Spajanje porodice;
 • Ulaganje (posedovanje nekretnine);
 • Školovanje, studiranje ili specijalizacija, naučno-istraživački rad, istraživanje, staž, učestvovanje u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;
 • Lečenje;
 • Drugi opravdani razlozi u skladu sa Zakonom i međunarodnim sporazumima.

Dozvola za privremeni boravak se izdaje najduže na period od godinu dana, zavisno od slučaja. U praksi, licima koja podnose zahtev prvi put odobrava se boravak u periodu od 6 meseci.

*** PREDLOŽENE NOVINE – Predlogom izmena i dopuna Zakona o strancima predlaže se da se privremeni boravak odobrava na duži vremenski period u trajanju od 2-3 godine.

Nakon što se privremeni boravak odobri, nalepnica za privremeni boravak se unosi u pasoš.

*** NOVINA – Preloženo je ukidanje nalepnica, već da se podaci o dozvoli privremenog boravka unose u “posebne lične karte” koje se izdaju stranim državljanima prilikom ulaska u Republiku Srbiju, te da one služe kao dokaz o odobrenju privremenog boravka stranih državljana u Republici Srbiji.

Razlozi za produžetak dozvole za privremeni boravak za naredni period se zasnivaju na pravnim osnovima za boravak i činjenicama vezanim za prethodno odobren boravak. 

Boravak strancu prestaje, ako istekne rok na koji je boravak odobren, otkazom boravka ili, ako mu je izrečena zaštitna mera udaljenja ili mera proterivanja iz zemlje.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU OSNIVANJA FIRME

Za Policijsku upravu, ustanovu gde podnosite zahtev za privremeni boravak, je važno da ste registrovani u Agenciji za privredne registre, bilo kao osnivač/član, zakonski zastupnik, prokurista. Drugim rečima, sve dok ste upisani u Agenciju za privredne registre, vaša uloga nije važna.

Prava stranaca

Ukratko o osnivanju Prvi korak je sastavljanje Osnivačkog akta. Osnivački akt je dokument koji mora biti overen kod javnog beležnika. Overu strani državljanin može uraditi lično, što znači da je neophodno fizičko prisustvo stranog državljanina u kancelariji javnog beležnika, ili može dati specijalno punomoćje advokatu u Srbiji koji će to učiniti u njegovo ime.

Nakon što je osnivački akt sačinjen i overen kod javnog beležnika, on se predaje Agenciji za privredne registre zajedno sa ostalom neophodnom dokumentacijom. U slučaju da će druga strana firma biti osnivač firme koju stranac planira da osnujete u Srbiji, neophodno je da preda legalizovan Izvod iz stranog privrednog registra. Agencija za privredne registre će registrovati društvo u roku od 3 do 5 radnih dana od dana podnošenja dokumentacije.

Nakon što se društvo osnuje, neophodno je se ispune sledeće obaveze:

 • Otvoriti račun društva u banci,
 • Podneti zahtev za povraćaj poreza poreskoj upravi,
 • Preuzeti kvalifikovani elektronski potpis,
 • Registrovati stvarnog vlasnika.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU ZAPOŠLJAVANJA

Ugovor o radu nije jedina vrsta ugovora koji može biti zaključen između stranca, kao zaposlenog, i srpske firme, kao poslodavca. Zakon o radu Republike Srbije propisuje takozvane „fleksibilne“ forme zaposlenja, poput na primer, ugovora o uslugama, privremenih i povremenih poslova, itd. Ovi ugovori se mogu zaključiti i sa strancem, kako bi se stekao pravni osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak.

Korisni linkovi: https://siceviclaw.com/radno-pravo/

Korisni linkovi: https://siceviclaw.com/medjunarodno-pravo/

Prava stranaca

Strancima u Srbiji nije dozvoljeno da krenu sa radom kod poslodavca pre nego što poslodavac stekne radnu dozvolu za stranca. Međutim, nije moguće podneti zahtev za opštu radnu dozvolu koja bi omogućila strancu da dođe u Srbiju u potrazi za poslom, s obzirom na to da se radna dozvola izdaje za određeno radno mesto kod određenog poslodavca, nakon što stranac dobije predlog ugovora o radu od poslodavca, a što predstavlja pravni osnov za dozvolu za privremeni boravak i radnu dozvolu u Srbiji.

Jedini izuzetak predstavljaju strani državljani koji borave u Srbiji po osnovu spajanja porodice, a koji mogu steći ličnu radnu dozvolu koja im omogućava da traže posao ili budu zaposleni kod bilo kog poslodavca iz privatnog sektora.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU INVESTIRANJA U NEKRETNINU

Jedna od pogodnosti prilikom investiranja u Srbiji je i to što stranac može steći dozvolu za privremeni boravak po osnovu kupovine nekretnine.

Ukoliko već poseduje nepokretnost na teritoriji Republike Srbije, ceo postupak je još jednostavniji. Neophodno je da samo podnese dokaz o posedovanju nepokretnosti prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak.

Sa druge strane, ukoliko strani državljanin planira da kupi kuću ili stan u Srbiji, neophodno je da zaključi Ugovor o kupoprodaji u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti.

Korisni linkovi: https://siceviclaw.com/imovinsko-pravo/

Napomena: Pre toga je neophodno da proveri da li možete da kupite nekretninu kao strani državljanin. Pre svega, potrebno je razmotriti da li postoji reciprocitet između Srbije i Vaše države po pitanju kupovine nekretnine. Uslov zakonskog reciprociteta je ispunjen ukoliko je Srbija zaključila bilateralan sporazum sa Vašom državom kojim reguliše pitanje sticanja nekretnine. 

Napomena: Članom 82a Zakona o svojinskopravnim odnosima propisano je da strana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u našoj zemlji mogu pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na nepokretnostima koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti (stav 1), a strano fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i drugi državljani Republike Srbije (stav 2).

Takođe, u skladu sa članom 82a stav 2 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji ne može sticati svojinu ni na drugim vrstama zemljišta, osim ukoliko je u pitanju zemljište na kome se nalazi stan ili stambena zgrada na kojoj stiču pravo svojine, odnosno zemljište koje služi za redovnu upotrebu stana ili stambene zgrade.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU BRAKA (SPAJANJA PORODICA)

Ovde je važno napomenuti da je osnov za podnošenje zahteva, kako bračna, tako i vanbračna, zajednica sa srpskim državljaninom ili strancem na odobrenom privremenom boravku.

Korisni linkovi: https://siceviclaw.com/porodicno-i-nasledno-pravo/

Prava stranaca

Uslovi za dobijanje odobrenja za privremeni boravak po ovom osnovu, pored opštih uslova za dobijanje odobrenja privremenog boravka, su:

 • strancu koji je član uže porodice državljanina Republike Srbije,
 • strancu koji je član uže porodice stranca sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim nastanjenjem, kao i
 • strancu koji je član uže porodice stranca kome je u Republici Srbiji odobren azil

Svi dokumenti koji su neophodni prilikom predaje zahteva moraju biti propisno legalizovani, u slučaju da su ih izdali strani nadležni organi.

PREDLOŽENE NOVINE – Predlaže se da za dobijanje dozvole po ovom osnovu strani državljani budu oslobodjeni obaveze dostavljanja odredjene dokumentacije (npr. Dokaz o zdravstvenom osiguranju).

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PROCEDURA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

Prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak, pored pravnih osnova, strani državljani moraju podneti i odgovarajuću putnu ispravu kao i dokaze da:

 • važeći lični ili službeni pasoš,
 • prijavu adrese stanovanja u Republici Srbiji,
 • dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka,
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka – dokaz o minimalnom novčanom iznosu na svom nerezidentnom računu u Srbiji. Ovaj iznos podrazumeva zvaničnu minimalnu zaradu  u Srbiji, za svaki mesec boravka i pomnožen sa brojem meseci planiranog boravka,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka – dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju ili zdravstvenom osiguranju iz države porekla, pod uslovom da se to osiguranje može primeniti i u Srbiji, na osnovu bilateralnog sporazuma ili vladine odluke (međunarodnu polisu o zdravstvenom osiguranju,  polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokument koji se izdaje u Republici Srbiji, dokaz o dovoljnom iznosu sredstava da pokrije moguće troškove lečenja u Republici Srbiji do dana donošenja odluke, kao i tokom perioda boravka),
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse.
Online podnošenje zahteva

Od 1. aprila 2021. godine, moguće je podneti zahtev za privremeni boravak elektronskim putem. Važno je napomenuti da je moguće podneti zahtev ne samo iz Srbije već i iz inostranstva. Za podnošenje Zahteva, potrebno je da strani državljanin pristupi i registruje se na portalu eUprava. Odluka o zahtevu će biti dostavljena putem e-mailbox na portalu eUprava. Ukoliko je zahtev pozitivno rešen, strani državljanin mora doći lično u policiju radi unošenja nalepnice o odobrenom privremenom boravku u pasoš.

Online podnošenje zahteva odnosi se na prvostepeni postupak, ali ne i na drugostepeni po žalbi.

Objedinjeni postupak izdavanja boravišne i radne dozvole

Od 1. decembra 2020. godine moguće je podneti objedinjeni zahtev za privremeni boravak i  radnu dozvolu. Tom prilikom vlasti odlučuju o obe dozvole istovremeno. To znači da nijedna dozvola neće biti odobrena ukoliko stranac ne ispunjava uslove za oba zahteva.

To značajno olakšava proceduru za dolazak u Republiku Srbiju, osnivanje firme sa stranim kapitalom, poslovanje kompanija koje imaju strane direktore.

PREDLOŽENA NOVINA – predloženo je da rok za odlučivanje bude skraćen na 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

STALNO NASTANJENJE U SRBIJI

Nadležni organ može strancu da odobri ukoliko ispunjava jedan od sledećih uslova:

 • Ako je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od 5 godina (ili više) na osnovu odobrenja za privremeni boravak;odnosno 3 godine ukoliko je u braku sa državljaninom Republike Srbije ili sa strancem koji ima stalno nastanjenje.
 • Ako je maloletnik na privremenom boravku u Republici Srbiji, a pritom mu je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac koji ima stalno nastanjenje.
 • Ako je poreklom sa teritorije Republike Srbije.
 • Ako ima odobren privremeni boravak, a razlozi humanosti ili interes za Republiku Srbiju nalažu da se odobri stalno nastanjenje.

RADNA DOZVOLA ZA STRANCE U REPUBLICI SRBIJI

Ukoliko strani državljanin želi da se zaposlite u Srbiji, biće mu potrebna radna dozvola – dokument koji izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje

O zahtevima stranaca za odobrenje privremenog boravka i radne dozvole odlučuje se u objedinjenoj procedure.

Vrste radne dozvole:

 • lična radna dozvola
 • radna dozvola
Prava stranaca

Lična radna dozvola

Vezana je za status stranog državljanina i neophodna je za zapošljavanje, samozapošljavanje i korišćenje zakonom zagarantovanih prava u slučaju nezaposlenosti. Ova radna dozvola se izdaje na zahtev stranca:

 • kome je odobreno stalno nastanjenje,
 • koji ima status izbeglice,
 • koji pripada posebnoj kategoriji stranaca

PREDLOŽENE NOVINE – planira se detaljnije uredjene posebnih kategorija stranaca, npr u odnosu na digitalne nomade i druge posebne kategorije lica

To još više dolazi do izražaja kada znamo da se ova dozvola može izdati i u svrhu spajanja porodice.

U slučaju lične radne dozvole, stranac podnosi zahtev filijali NSZ-a prema mestu svog privremenog boravka ili stalnog nastanjenja.

Radna dozvola

Ova vrsta radne dozvole nije vezana za lični status stranca i izdaje se za:

 • zapošljavanje
 • posebne slučajeve zapošljavanja – upućivanje lica, kretanje u okviru privrednog društva,nezavisni profesionalci,osposobaljvanja i usavršavanje.
 • samozapošljavanje

Stranac sa radnom dozvolom može obavljati samo one poslove za koje mu je radna dozvola i izdata. To je važno imati u vidu, posebno zbog inspekcijskih kontrola.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, a ne zaposlenog. Poslodavac prolazi kroz tzv. “test tržišta rada”. Upravo je to i razlog zašto Zakon propisuje da poslodavac snosi troškove izdavanja ove radne dozvole. Zbog toga NSZ insistira da čak i taksu za izdavanje radne dozvole plati poslodavac i to isključivo nalogom za prenos.

*** PREDLOŽENA NOVINA – Predloženo je da se omogući i samom stranom državljaninu da podnese zahtev za izdavanje radne dozvole.

Zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje podnosi se objedinjeno sa zahtevom za odobrenje privremenog boravka, u nadležnoj policijskoj upravi.

PREDLOŽENA NOVINA – Predloženo je da se rok za dolučivanje skrati na 15 dana od dana dostavljanja potpune odnosno kompletne dokumentacije potrebne za izdavanje dozvole

Kod nezavisnih profesionalaca i samozapošljavanja zahtev se podnosi filijali NSZ-a prema mestu obavljanja rada.

Procedura sticanja radne dozvole zavisi od toga o kojoj radnoj dozvoli se radi.

Zaključak: Predložene izmene i dopune Zakona o strancima I Zakona o zapošljavanju stranaca, posledica su potrebe da se naši dosadašnji propisi upodobe novonastalom situacijom. Priliv stranih državljana je u znatno većem broju nego ranijih godina, a koji su nastali kao posledica ratova i imigracija.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/