COMPLIANCE – USKLAĐIVANJE POSLOVANJA: KLJUČ ZA DUGOROČNI USPEH VAŠE KOMPANIJE

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, usklađivanje poslovanja (compliance) predstavlja osnovu za dugoročni uspeh i održivost kompanija. Želim da podelim sa Vama ključne aspekte usklađivanja poslovanja i kako Vam to može pomoći da zaštitite svoju kompaniju od pravnih rizika.

Šta je usklađivanje poslovanja odnosno compliance?

Pojam usklađenosti (ili usaglašenosti) u poslovanju (compliance), ne odnosi se samo na pridržavanje zakona i podzakonskih akata. Ovo se odnosi i na poštovanje odgovarajućih etičkih principa i dobre tržišne prakse u određenoj oblasti poslovanja. Compliances podrazumeva proces osiguravanja da kompanija posluje u skladu sa svim relevantnim zakonima, propisima, standardima i smernicama. Ovo uključuje:

– Identifikaciju i razumevanje zakonskih okvira koji se odnose na Vašu industriju.

– Razvoj i implementaciju unutrašnjih politika i procedura koje osiguravaju usklađenost.

– Edukaciju zaposlenih o važnosti pridržavanja pravnih normi.

– Kontinuirani nadzor i reviziju poslovanja kako bi se identifikovale i otklonile potencijalne nepravilnosti.

Zašto je usklađivanje poslovanja (compliance) važno?

U poslednjih dvadeset godina, u našoj regulativi se primećuje značajan napredak u regulisanju nekoliko ključnih oblasti relevantnih za usklađenost poslovanja. Ove oblasti uključuju zaštitu podataka o ličnosti, sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, zaštitu konkurencije, zaštitu životne sredine i održivo poslovanje. Ovaj napredak često je rezultat harmonizacije naših zakona sa zakonodavstvom EU, npr. GDPR i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Bitno je napomenuti da zakonodavstvo Evropske unije, kao i zakonodavstva pojedinih evropskih zemalja, imaju značajan posredan uticaj na naše kompanije.

Razmotrimo nekoliko ključnih aspekata važnosti usklađenosti poslovanja:

  • Izbegavanje pravnih problema: Pridržavanje zakona pomaže u izbegavanju pravnih sankcija kao što su novčane kazne, tužbe, ili gubitak licenci.
  • Očuvanje reputacije: Kompanije koje posluju u skladu sa zakonom grade povoljnu reputaciju među klijentima, partnerima i investitorima. Negativni publicitet zbog pravnih problema može ozbiljno narušiti ugled kompanije.
  • Povećanje efikasnosti: Pravilno usklađivanje sa zakonom često rezultira boljim internim procesima i povećava operativnu efikasnost.
  • Zaštita zaposlenih i resursa – Usklađivanje sa zakonima o radu i bezbednosti na radu štiti zaposlenih i resurse kompanije, čineći radno okruženje sigurnijim i zdravijim.

Pravni okviri, pravilnici i standardi koji obuhvataju područje funkcije usklađenosti (Compliance) dolaze iz različitih izvora. To su: osnovni ili/i sistemski zakoni, propisi i standardi, tržišne norme, etički kodeksi, kao i interni etički kodeksi.

Neusklađeno poslovanje može dovesti do širokog spektra posledica za kompanije, uključujući finansijske gubitke, pravne posledice u radnom okruženju, nalaženje regulatornih mera koje kompanija mora preduzeti, pa čak i krivične sankcije kako za samu kompaniju, tako i za odgovorna lica. Ipak, posledice mogu biti i dugoročnije i manifestovati se kroz gubitak poverenja i dugotrajno narušavanje reputacije kompanije.

Kako uskladjenost poslovanja (compliance) može pomoći Vašoj kompaniji?

Koje su metode kako Vam osoba angažovana za pravni complance može pomoći u poslovanju:

  • Procena usklađenosti i analiza rizika: Detaljno analiziranje trenutne usklađenost Vaše kompanije sa relevantnim zakonima i identifikacija potencijalnih rizika.
  • Izrada i implementacija političkih i proceduralnih okvira – Kreiranje prilagođene politike i procedure koje će osigurati da Vaša kompanija posluje u skladu sa zakonom.
  • Obuka zaposlenih: Organizovanje edukativne sesije za Vaše zaposlene kako bi se upoznali sa pravnim zahtevima i značajem usklađenosti.
  • Kontinuirani nadzor i revizija: Praćenje promena u zakonodavstvu i redovno revidiranje Vaših procesa kako bi se osigurala stalna usklađenost.

Zaključak

Usklađivanje poslovanja je više od pravne obaveze, to je strateški alat za očuvanje i unapređenje Vašeg poslovanja. Pravilno usklađivanje pomaže u zaštiti od pravnih rizika, unapređuje reputaciju i povećava efikasnost. Pravnik ili advokat zadužen za complance, tu je da Vam pomognem da postignete i održite ovaj ključni aspekt poslovanja. Usklađivanje poslovanja sa zakonskim propisima u Srbiji i propisa drugih zemalja sa kojima poslujete, je ključni aspekt održivog i uspešnog poslovanja. Pridržavanje relevantnih zakona i propisa ne samo da pomaže kompanijama da izbegnu pravne sankcije, već i poboljšava njihov ugled i operativnu efikasnost.

Važno je imati na umu da je regulatorni okvir podložan stalnim promenama, s novim pravilima koja se neprestano uvode ili postojeća menjaju. Iz tog razloga, usklađenost i kontrola usklađenosti poslovanja su procesi, a ne statički ciljevi. Mnoga pravila su namerno formulisana neodređeno (na primer, tržišne konvencije, kodeksi ponašanja izdati od strukovnih udruženja, etički kodeksi i sl.), što daje kompanijama širok prostor za interpretaciju i neprekidno traženje najoptimalnijih rešenja. Ovaj dinamički karakter regulatornog okvira zahteva stalnu pažnju i prilagođavanje kako bi se obezbedila efikasna usklađenost sa najnovijim zahtevima i promenama.

Osim toga, neophodno je promeniti mentalitet i perspektivu vlasnika i menadžmenta kompanija koje posluju u Srbiji, a koji još uvek smatraju da je posvećenost Compliance-u dodatni teret za poslovanje, previše složen i komplikovan. Nije im jasno da je kontrola usklađenosti poslovanja zapravo investicija u prevenciju i ključni faktor za dugoročno održivo i uspešno poslovanje svake kompanije.

Krenite već danas kako biste započeli proces usklađivanja i osigurali svetlu budućnost za Vašu kompaniju.

Inovacija uvek zahteva adaptaciju!

Ostali naši blogovi: https://siceviclaw.com/blog/