PRIMER POVREDE NEIMOVINSKIH (MORALNIH) PRAVA AUTORA

Već sam pisala o autorskim pravima, o tome koja su to moralna (neimovinska), a koja imovinska prava autora. Navodila sam da su ona neotuđiva, nisu u prometu, da su isključiva. Šta to znači? To znači da se ona ne mogu preneti na drugo lice za neku novčanu naknadu, poklonom, nasleđem. To znači da se ona ne gase smrću, da njih ne može da se neko odrekne, ne mogu biti oduzeta.

Tako npr. ako prodate neku fotografiju, ne možete prodati svoje moralno pravo da budete istaknuti kao autor fotografije. Vi zauvek zadržavate pravo da budete navedeni kao autor fotografije. Osim toga, zadržavate i sva druga moralna autorska prava, kao što su:

  • pravo na objavljivanje svog autorskog dela, 
  • pravo na zaštitu integriteta dela (suprostavljanje izmeni autorskog dela bez ovlašćenja,
  • javnom saopštavanju izmenjenog ili ne potpunog autorskog dela, suprotstavi preradi svog autorskog dela),
  • suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju svog autorskog dela (ako se time vređa čast i ugled).

Sada ću Vam pokazati jedan primer kršenja ovih autorskih prava

Obim povrede prava autora?

Pre svega, na ovakve uslove ne bi ste trebali da pristajete. Ovo je, prvo grubo kršenje Vaših prava kao autora, a drugo, protivzakonito je.

Uzmimo npr. da je na ovakvom konkursu poslato npr 100 fotografija. Nagrada je 5000 dinara samo za pobednika.

Ovo praktično znači da je organizator za 5000 dinara dobio 100 fotografija da koristi kao da ih je sam izradio. Organizator je za mali novac dobio puno fotografija koje će koristiti za svoj proizvod, ili možda iste prodati i unovčiti za mnogo veći novac, i biće naveden kao autor.

Sa druge strane, vi kao autor neke/nekih od ovih fotografija bićete višestruko oštećeni. Prvo, iznos od 5.000,00 dinara ako uzmemo da je se neko potrudio da je izradi, te da na tržištu ta fotografija košta višestruko više. Drugo, još veću štetu trpe oni koji nisu pobedili na konkursu, jer nisu dobili naknadu čak ni za svoja imovinska prava, a obavezani su od strane organizatora da ih ustupe, samom činjenicom da su učesnici konkursa. Treće, čak i onom ko je pobedio na konkursu su povređena neimovinska (moralna) autorska prava. Pobednik je na ovaj način prometovao samo svojim imovinskim pravima, ali su i njemu povređena moralna prava.

Koje su sve vrste zaštite prava autora u ovom slučaju?

Bez obzira što ste pristali na ovakve uslove konkursa, autor može tražiti sudsku zaštitu zbog povrede neimovinskih, ali i imovinskih prava. Nijedan ugovor, niti sagasnost ne sme kao predmet imati stvari koje nisu u prometu, stvari koje su neotuđive, koje su isključivo vlasništvo autora. Ovakve odredbe ugovora ili sporazuma su ništave, a utvrđivanje njihove ništavosti i nakadu štete možete potražiti u sudskom postupku.

Autor u ovom slučaju ima prava na krivčnopravnu zašitu, ali i pravo na odštetu zbog povrede ovog prava, kao i pravo na zabrani dalje kršenje njegovih prava kao autora .

Sve ovo definisano je kako Zakonom o autorskim i srodnim pravima, tako i Zakonom o obligacionim odnosima i Krivičnim zakonom , ali i drugim propisima.