PRAVNI POLOŽAJ STRANACA U SRBIJI – Stara i nova rešenja, šta nas očekuje novim izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranac.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Prava stranaca

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Vlada Republike Srbije formirala je prošle godine radnu grupu čiji je zadatak bio da do 13. januara 2023. godine predloži kako inovirati zakonsku regulativu o pravima stranaca i njihovom zapošljavanju u Srbiji.

U odluci objavljenoj u Službenom glasniku navodi se da će ta grupa pripremiti nacrte izmena i dopuna Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, ili novi tekst ta dva propisa.

Od početka njegove primene, od decembra 2014. do danas, Nacionalna služba za zapošljavanje izdala ukupno oko 33.160 dozvola za rad, novih i produženih.
Ministar je naveo da su otvorena prošle i pretprošle godine određena pitanja oko tog zakona u cilju pojednostavljenja procedura, izdavanja dozvole za rad i lakše primene propisa u praksi.

Ovaj predlog zakona prate istovremeno i izmene i dopune Zakona o strancima, kojima se vrši pojednostaljvjenje postupka prilikom pribavljanja odobrenja za privremeni boravak i preciziraju odredbe koje uređuju pribavljanje viza za duži boravak.

BORAVIŠNA DOZVOLA U SRBIJI

Za neke strane državljene za boravak u Srbiji potrebna je viza, a za neke ne. To sve zavisi od toga iz koje zemlje dolazi strani državljanin. U skladu s tim, zavisi i koja viza je potrebna stranom državljaninu (A,C ili D viza).

Za one strane državljane kojima je za putovanja i boravište u Republici Srbiji potrebna viza I boravišna dozvola, sve to je regulisano Zakonom o strancima, koji navodi 3 vrste boravka.

Korisni linkovi: https://siceviclaw.com/medjunarodno-pravo/

TURISTIČKI BORAVAK DO 90 DANA

Strani državljani mogu da uđu u Republiku Srbiju bez vize na period do 90 dana, u periodu od ukupno 180 dana, ukoliko nije određeno drugačije odlukom Vlade ili međunarodnim ugovorom između Srbije i države stranca. To znači da period od 180 dana kreće da teče prvim ulaskom stranca u Republiku Srbiju, te od tog dana pa do isteka 180-og dana od tad, stranac ne sme u Republici Srbiji da boravi duže od 90 dana. 

Prava stranaca

Ulazak stranog državljanina u Republiku Srbiju mora biti prijavljen u roku od 24h najbližoj policijskoj stanici ili online, lično ili od strane lica ili prenoćišta gde boravi. Tom prilikom izdaje se “beli karton”, koji je potreban za proces dobijanja dozvole za privremeni boravak. Takodje, svaka promena boravišta mora biti ponovo prijavljena na isti način.

*** PREDLOŽENE NOVINE – jedna od predloga radne grupe za izmenu i dopunu Zakona o strancima je i to da se ubuduće umesto “belog kartona”, stranim državljanima dodeljuje tzv. “posebna lična karta” u formi ličnih karata koje poseduju državljani Republike Srbije. One će se kasnije koristiti i kao dokumnet za dozvoljeni privremeni boravak u kojima će se nalaziti biometrijski podaci i fotografija. Sve ovo, po ugledu na kartice koje se izdaju strancima koji privremeno borave u zemljama Evropske unije.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PRIVREMENI BORAVAK STRANACA

Ako boravite ili planirate da boravite u Srbiji duže od 90 dana, potrebno je da podnesete zahtev za privremeni boravak. Razlozi zbog kojih se odobrava privremeni boravak, taksativno su navedeni u Zakonu o strancima, a to su:

 • Rad, zaposlenje, obavljanje privredne ili druge profesionalne delatnosti;
 • Spajanje porodice;
 • Ulaganje (posedovanje nekretnine);
 • Školovanje, studiranje ili specijalizacija, naučno-istraživački rad, istraživanje, staž, učestvovanje u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;
 • Lečenje;
 • Drugi opravdani razlozi u skladu sa Zakonom i međunarodnim sporazumima.

Dozvola za privremeni boravak se izdaje najduže na period od godinu dana, zavisno od slučaja. U praksi, licima koja podnose zahtev prvi put odobrava se boravak u periodu od 6 meseci.

*** PREDLOŽENE NOVINE – Predlogom izmena i dopuna Zakona o strancima predlaže se da se privremeni boravak odobrava na duži vremenski period u trajanju od 2-3 godine.

Nakon što se privremeni boravak odobri, nalepnica za privremeni boravak se unosi u pasoš.

*** NOVINA – Preloženo je ukidanje nalepnica, već da se podaci o dozvoli privremenog boravka unose u “posebne lične karte” koje se izdaju stranim državljanima prilikom ulaska u Republiku Srbiju, te da one služe kao dokaz o odobrenju privremenog boravka stranih državljana u Republici Srbiji.

Razlozi za produžetak dozvole za privremeni boravak za naredni period se zasnivaju na pravnim osnovima za boravak i činjenicama vezanim za prethodno odobren boravak. 

Boravak strancu prestaje, ako istekne rok na koji je boravak odobren, otkazom boravka ili, ako mu je izrečena zaštitna mera udaljenja ili mera proterivanja iz zemlje.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU OSNIVANJA FIRME

Za Policijsku upravu, ustanovu gde podnosite zahtev za privremeni boravak, je važno da ste registrovani u Agenciji za privredne registre, bilo kao osnivač/član, zakonski zastupnik, prokurista. Drugim rečima, sve dok ste upisani u Agenciju za privredne registre, vaša uloga nije važna.

Prava stranaca

Ukratko o osnivanju Prvi korak je sastavljanje Osnivačkog akta. Osnivački akt je dokument koji mora biti overen kod javnog beležnika. Overu strani državljanin može uraditi lično, što znači da je neophodno fizičko prisustvo stranog državljanina u kancelariji javnog beležnika, ili može dati specijalno punomoćje advokatu u Srbiji koji će to učiniti u njegovo ime.

Nakon što je osnivački akt sačinjen i overen kod javnog beležnika, on se predaje Agenciji za privredne registre zajedno sa ostalom neophodnom dokumentacijom. U slučaju da će druga strana firma biti osnivač firme koju stranac planira da osnujete u Srbiji, neophodno je da preda legalizovan Izvod iz stranog privrednog registra. Agencija za privredne registre će registrovati društvo u roku od 3 do 5 radnih dana od dana podnošenja dokumentacije.

Nakon što se društvo osnuje, neophodno je se ispune sledeće obaveze:

 • Otvoriti račun društva u banci,
 • Podneti zahtev za povraćaj poreza poreskoj upravi,
 • Preuzeti kvalifikovani elektronski potpis,
 • Registrovati stvarnog vlasnika.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU ZAPOŠLJAVANJA

Ugovor o radu nije jedina vrsta ugovora koji može biti zaključen između stranca, kao zaposlenog, i srpske firme, kao poslodavca. Zakon o radu Republike Srbije propisuje takozvane „fleksibilne“ forme zaposlenja, poput na primer, ugovora o uslugama, privremenih i povremenih poslova, itd. Ovi ugovori se mogu zaključiti i sa strancem, kako bi se stekao pravni osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak.

Korisni linkovi: https://siceviclaw.com/radno-pravo/

Korisni linkovi: https://siceviclaw.com/medjunarodno-pravo/

Prava stranaca

Strancima u Srbiji nije dozvoljeno da krenu sa radom kod poslodavca pre nego što poslodavac stekne radnu dozvolu za stranca. Međutim, nije moguće podneti zahtev za opštu radnu dozvolu koja bi omogućila strancu da dođe u Srbiju u potrazi za poslom, s obzirom na to da se radna dozvola izdaje za određeno radno mesto kod određenog poslodavca, nakon što stranac dobije predlog ugovora o radu od poslodavca, a što predstavlja pravni osnov za dozvolu za privremeni boravak i radnu dozvolu u Srbiji.

Jedini izuzetak predstavljaju strani državljani koji borave u Srbiji po osnovu spajanja porodice, a koji mogu steći ličnu radnu dozvolu koja im omogućava da traže posao ili budu zaposleni kod bilo kog poslodavca iz privatnog sektora.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU INVESTIRANJA U NEKRETNINU

Jedna od pogodnosti prilikom investiranja u Srbiji je i to što stranac može steći dozvolu za privremeni boravak po osnovu kupovine nekretnine.

Ukoliko već poseduje nepokretnost na teritoriji Republike Srbije, ceo postupak je još jednostavniji. Neophodno je da samo podnese dokaz o posedovanju nepokretnosti prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak.

Sa druge strane, ukoliko strani državljanin planira da kupi kuću ili stan u Srbiji, neophodno je da zaključi Ugovor o kupoprodaji u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti.

Korisni linkovi: https://siceviclaw.com/imovinsko-pravo/

Napomena: Pre toga je neophodno da proveri da li možete da kupite nekretninu kao strani državljanin. Pre svega, potrebno je razmotriti da li postoji reciprocitet između Srbije i Vaše države po pitanju kupovine nekretnine. Uslov zakonskog reciprociteta je ispunjen ukoliko je Srbija zaključila bilateralan sporazum sa Vašom državom kojim reguliše pitanje sticanja nekretnine. 

Napomena: Članom 82a Zakona o svojinskopravnim odnosima propisano je da strana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u našoj zemlji mogu pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na nepokretnostima koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti (stav 1), a strano fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i drugi državljani Republike Srbije (stav 2).

Takođe, u skladu sa članom 82a stav 2 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji ne može sticati svojinu ni na drugim vrstama zemljišta, osim ukoliko je u pitanju zemljište na kome se nalazi stan ili stambena zgrada na kojoj stiču pravo svojine, odnosno zemljište koje služi za redovnu upotrebu stana ili stambene zgrade.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU BRAKA (SPAJANJA PORODICA)

Ovde je važno napomenuti da je osnov za podnošenje zahteva, kako bračna, tako i vanbračna, zajednica sa srpskim državljaninom ili strancem na odobrenom privremenom boravku.

Korisni linkovi: https://siceviclaw.com/porodicno-i-nasledno-pravo/

Prava stranaca

Uslovi za dobijanje odobrenja za privremeni boravak po ovom osnovu, pored opštih uslova za dobijanje odobrenja privremenog boravka, su:

 • strancu koji je član uže porodice državljanina Republike Srbije,
 • strancu koji je član uže porodice stranca sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim nastanjenjem, kao i
 • strancu koji je član uže porodice stranca kome je u Republici Srbiji odobren azil

Svi dokumenti koji su neophodni prilikom predaje zahteva moraju biti propisno legalizovani, u slučaju da su ih izdali strani nadležni organi.

PREDLOŽENE NOVINE – Predlaže se da za dobijanje dozvole po ovom osnovu strani državljani budu oslobodjeni obaveze dostavljanja odredjene dokumentacije (npr. Dokaz o zdravstvenom osiguranju).

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

PROCEDURA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

Prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak, pored pravnih osnova, strani državljani moraju podneti i odgovarajuću putnu ispravu kao i dokaze da:

 • važeći lični ili službeni pasoš,
 • prijavu adrese stanovanja u Republici Srbiji,
 • dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka,
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka – dokaz o minimalnom novčanom iznosu na svom nerezidentnom računu u Srbiji. Ovaj iznos podrazumeva zvaničnu minimalnu zaradu  u Srbiji, za svaki mesec boravka i pomnožen sa brojem meseci planiranog boravka,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka – dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju ili zdravstvenom osiguranju iz države porekla, pod uslovom da se to osiguranje može primeniti i u Srbiji, na osnovu bilateralnog sporazuma ili vladine odluke (međunarodnu polisu o zdravstvenom osiguranju,  polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokument koji se izdaje u Republici Srbiji, dokaz o dovoljnom iznosu sredstava da pokrije moguće troškove lečenja u Republici Srbiji do dana donošenja odluke, kao i tokom perioda boravka),
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse.
Online podnošenje zahteva

Od 1. aprila 2021. godine, moguće je podneti zahtev za privremeni boravak elektronskim putem. Važno je napomenuti da je moguće podneti zahtev ne samo iz Srbije već i iz inostranstva. Za podnošenje Zahteva, potrebno je da strani državljanin pristupi i registruje se na portalu eUprava. Odluka o zahtevu će biti dostavljena putem e-mailbox na portalu eUprava. Ukoliko je zahtev pozitivno rešen, strani državljanin mora doći lično u policiju radi unošenja nalepnice o odobrenom privremenom boravku u pasoš.

Online podnošenje zahteva odnosi se na prvostepeni postupak, ali ne i na drugostepeni po žalbi.

Objedinjeni postupak izdavanja boravišne i radne dozvole

Od 1. decembra 2020. godine moguće je podneti objedinjeni zahtev za privremeni boravak i  radnu dozvolu. Tom prilikom vlasti odlučuju o obe dozvole istovremeno. To znači da nijedna dozvola neće biti odobrena ukoliko stranac ne ispunjava uslove za oba zahteva.

To značajno olakšava proceduru za dolazak u Republiku Srbiju, osnivanje firme sa stranim kapitalom, poslovanje kompanija koje imaju strane direktore.

PREDLOŽENA NOVINA – predloženo je da rok za odlučivanje bude skraćen na 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

STALNO NASTANJENJE U SRBIJI

Nadležni organ može strancu da odobri ukoliko ispunjava jedan od sledećih uslova:

 • Ako je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od 5 godina (ili više) na osnovu odobrenja za privremeni boravak;odnosno 3 godine ukoliko je u braku sa državljaninom Republike Srbije ili sa strancem koji ima stalno nastanjenje.
 • Ako je maloletnik na privremenom boravku u Republici Srbiji, a pritom mu je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac koji ima stalno nastanjenje.
 • Ako je poreklom sa teritorije Republike Srbije.
 • Ako ima odobren privremeni boravak, a razlozi humanosti ili interes za Republiku Srbiju nalažu da se odobri stalno nastanjenje.

RADNA DOZVOLA ZA STRANCE U REPUBLICI SRBIJI

Ukoliko strani državljanin želi da se zaposlite u Srbiji, biće mu potrebna radna dozvola – dokument koji izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje

O zahtevima stranaca za odobrenje privremenog boravka i radne dozvole odlučuje se u objedinjenoj procedure.

Vrste radne dozvole:

 • lična radna dozvola
 • radna dozvola
Prava stranaca

Lična radna dozvola

Vezana je za status stranog državljanina i neophodna je za zapošljavanje, samozapošljavanje i korišćenje zakonom zagarantovanih prava u slučaju nezaposlenosti. Ova radna dozvola se izdaje na zahtev stranca:

 • kome je odobreno stalno nastanjenje,
 • koji ima status izbeglice,
 • koji pripada posebnoj kategoriji stranaca

PREDLOŽENE NOVINE – planira se detaljnije uredjene posebnih kategorija stranaca, npr u odnosu na digitalne nomade i druge posebne kategorije lica

To još više dolazi do izražaja kada znamo da se ova dozvola može izdati i u svrhu spajanja porodice.

U slučaju lične radne dozvole, stranac podnosi zahtev filijali NSZ-a prema mestu svog privremenog boravka ili stalnog nastanjenja.

Radna dozvola

Ova vrsta radne dozvole nije vezana za lični status stranca i izdaje se za:

 • zapošljavanje
 • posebne slučajeve zapošljavanja – upućivanje lica, kretanje u okviru privrednog društva,nezavisni profesionalci,osposobaljvanja i usavršavanje.
 • samozapošljavanje

Stranac sa radnom dozvolom može obavljati samo one poslove za koje mu je radna dozvola i izdata. To je važno imati u vidu, posebno zbog inspekcijskih kontrola.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, a ne zaposlenog. Poslodavac prolazi kroz tzv. “test tržišta rada”. Upravo je to i razlog zašto Zakon propisuje da poslodavac snosi troškove izdavanja ove radne dozvole. Zbog toga NSZ insistira da čak i taksu za izdavanje radne dozvole plati poslodavac i to isključivo nalogom za prenos.

*** PREDLOŽENA NOVINA – Predloženo je da se omogući i samom stranom državljaninu da podnese zahtev za izdavanje radne dozvole.

Zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje podnosi se objedinjeno sa zahtevom za odobrenje privremenog boravka, u nadležnoj policijskoj upravi.

PREDLOŽENA NOVINA – Predloženo je da se rok za dolučivanje skrati na 15 dana od dana dostavljanja potpune odnosno kompletne dokumentacije potrebne za izdavanje dozvole

Kod nezavisnih profesionalaca i samozapošljavanja zahtev se podnosi filijali NSZ-a prema mestu obavljanja rada.

Procedura sticanja radne dozvole zavisi od toga o kojoj radnoj dozvoli se radi.

Zaključak: Predložene izmene i dopune Zakona o strancima I Zakona o zapošljavanju stranaca, posledica su potrebe da se naši dosadašnji propisi upodobe novonastalom situacijom. Priliv stranih državljana je u znatno većem broju nego ranijih godina, a koji su nastali kao posledica ratova i imigracija.

Kontakirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/