BORAVIŠNA DOZVOLA ZA STRANCE U SRBIJI

Boravišna dozvola stranim državljanima može u Republici Srbiji izdati za boravak:

 • na kratkotrajnom boravku (do 90 dana u bilo kom periodu  od 180 dana)
 • boravku po osnovu vize za duži boravak – O ovome smo detaljnije govorili u tektu vizni režim.
 • privremenom boravku  – U slučaju zapošljavanja i stručne specijalizacije, obuke ili prakse izdaje se jedinstvena dozvola (boravišna dozvola i radna dozvola). U svim ostalim navedenim slučajevima izdaje se dozvola za privremeni boravak.
 • stalnom nastanjenju – kontinuirani privremeni boravak na osnovu boravišne dozvole u trajanju od najmanje tri godine.

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DOBIJANJE BORAVIŠNIH DOZVOLA

Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu. Ovaj zahtev stranac može podneti elektronskim putem i iz inostranstva.

Osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak mora biti istovetan osnovu za izdavanje vize za duži boravak.

Zahtev za produženje privremenog boravka podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije do isteka roka važenja privremenog boravka.

O zahtevu za odobrenje odnosno produženje privremenog boravka odlučuje nadležni organ u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

OPŠTI USLOVI ZA DOBIJANJE DOZVOLA:

Uz zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranac prilaže:

1) važeći lični ili službeni pasoš – mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži odobrenje privremenog boravka.

1a) važeću ličnu kartu države čiji je državljanin, ako u skladu sa važećim propisima, može da ulazi u Republiku Srbiju sa ličnom kartom;

2) dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka;

3) prijavu boravišta ili adrese stanovanja u Republici Srbiji;

4) dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka;

5) dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovama propisanim članom 40. ovog zakona, kao i druga dokumenta na zahtev nadležnog organa;

6) dokaz o uplati propisane administrativne takse.

Dokaz o sredstvima za izdržavanje i zdravstvenom osiguranju ne prilaže stranac koji je član uže porodice državljanina Republike Srbije i stranac koji se zapošljava, kao i članovi uže porodice stranca koji se zapošljava.

Privremeni boravak može se odobriti u trajanju do tri godine i može se produžavati na isti period, u zavisnosti od postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava.

JEDINSTVENA DOZVOLA

Na osnovu jedinstvene dozvole stranac ima pravo na privremeni boravak i rad u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom. On ima prava na rad u Republici Srbiji u skladu sa propisima kojima je uređeno zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji, bez jedinstvene dozvole.

Zahtev za izdavanje, odnosno produženje jedinstvene dozvole stranac, poslodavac u ime stranca, odnosno lice koje oni ovlaste, podnosi elektronski, putem jedinstvenog portala. Za stranca kome je u skladu sa viznim režimom potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju, zahtev se nakon ulaska u Republiku Srbiju, za vreme važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Za stranca kome u skladu sa viznim režimom nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju zahtev se podnosi u periodu zakonitog boravka stranca, a može se podneti i iz inostranstva.

Zahtev za produženje jedinstvene dozvole podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije do isteka roka važenja jedinstvene dozvole.

USLOVI

Uz zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole podnosilac zahteva prilaže:

1) važeći lični ili službeni pasoš, odnosno važeću ličnu kartu države čiji državljani, u skladu sa važećim propisima, mogu da ulaze u Republiku Srbiju sa ličnom kartom –  mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži izdavanje jedinstvene dozvole.

2) dokaz o opravdanosti zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje stranaca, kao i druga dokumenta na zahtev nadležnog organa;

3) adresu boravišta, adresu stanovanja, odnosno izjavu o nameravanoj adresi stanovanja za stranca koji zahtev za izdavanje, odnosno produženje jedinstvene dozvole podnosi iz inostranstva.

Ovi dokazi se prilažu u elektronskoj formi, i to u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi digitalizovanog dokumenta.

O zahtevu za izdavanje jedinstvene dozvole odlučuje nadležni organ u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva. Stranac lično preuzima jedinstvenu dozvolu.

Jedinstvena dozvola može se izdati radi:

1) zapošljavanja;

2) samozapošljavanja;

3) posebnih slučajeva zapošljavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje stranaca.

Jedinstvena dozvola strancu se može izdati na period važenja do tri godine, i može se produžavati na isti period, u zavisnosti od postojanja razloga zbog kojih se izdaje jedinstvena dozvola.

OSNOVI ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK

 1. po osnovu školovanja ili učenja jezika
 2. po osnovu studiranja
 3. po osnovu učešća u programima međunarodne razmene učenika i studenata
 4. po osnovu naučno-istraživačkog rada ili drugih naučno-obrazovnih aktivnosti
 5. po osnovu obavljanja verske službe
 6. po osnovu lečenja ili nege
 7. po osnovu vlasništva nad nepokretnošću
 8. po osnovu spajanja porodice 
 9. Privremeni boravak maloletnog stranca rođenog na teritoriji Republike Srbije –
 10. iz humanitarnih razloga
 11. za strance za koje se pretpostavlja ili je žrtva trgovine ljudima
 12. dr. opravdani razlozi

STALNO NASTANJENJE U REPUBLICI SRBIJI

Stalno nastanjenje je odobrenje dugotrajnog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji, koje se dobija ako su izpunjeni zakonski uslovi i ako stranac Republici Srbiji boravi neprekidno tri godine na osnovu odobrenja privremenog boravka. Neprekidnim boravkom smatra se efektivni boravak stranca na teritoriji Republike Srbije, sa mogućnošću višekratnog odsustva iz Republike Srbije do deset meseci ili jednokratnog odsustva do šest meseci, u periodu od tri godine. Npr. vreme koje je stranac koji ima odobren privremeni boravak proveo na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vreme koje je potrebno za odobravanje stalnog nastanjenja.

Nezavisno od prethodno rečenog, stalno nastanjenje će se odobriti i strancu koji ispunjava opšte uslove i to:

1) maloletniku, ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje;

2) koji je poreklom iz Republike Srbije;

3) koji je srpskog porekla;

4) drugom strancu, ako to predstavlja interes Republike Srbije.

USLOVI za izdavanje stalne boravišne dozvole

Uz zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja stranac prilaže:

1) važeći lični ili službeni pasoš ili važeću ličnu kartu države čiji državljani – mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži odobrenje privremenog boravka.

2) dokaz da poseduje sredstva za izdržavanje;

3) dokaz o zdravstvenom osiguranju;

4) dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja;

5) dokaz o uplati propisane takse.

O zahtevu za stalno nastanjenje stranca u Republici Srbiji odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva. Strancu kome je odobreno stalno nastanjenje izdaje se lična karta za stranca.