Šta je radno pravo?

Radno pravo je naziv za skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava. Ono se može definisati i kao grana pozitivnog prava, koja podrazumeva primenu pravnih normi i načela sadržanih u radnom zakonodavstvu. Osnovni zakon u ovoj oblasti je Zakon o radu, ali nije jedini.

Sadržina radnog odnosa predstavlja prava i obaveze zaposlenog i poslodavca propisanih zakonom. Ova prava i obaveze mogu biti individualna i kolektivna. Individualna su raspoređivanje poslova, radno vreme, odmori i odsustva itd. Kolektivna prava su sindikalno i korporativno udruživanje, kolektivno pregovaranje itd.

Radno pravo ima svoje izvore u mnogobrojnim ustavnim, zakonskim i podzakonskim aktima. U slučaju da ne možete da se snađete u moru radnopravnih propisa tj. ne znate koji se propisi primenju i koja su konkretna zakonska rešenja za vaš specifičan slučaj možete se obratiti advokatskoj kancelariji Sićević iz Novog Sada za pravnu pomoć.

Izvori radnog prava

Ustav Republike Srbije sadrži osnovne garancije prava na rad i njegovu zaštitu. Ustav garantuje bezbedne i zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu, ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plaćeni godišnji odmor, pravičnu naknadu za rad i pravo na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa.

Radno pravo je široka oblast, najznačajniji zakonski propisi koji regulišu ovu pravnu granu su: Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima i nameštenicima, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ali i mnogi drugi. Svakako najznačajniji izvor za radno pravo je Zakon o radu koji predstavlja opšti propis i ukoliko neko pitanje iz radnog prava nije posebnim zakonom drugačije uređeno primenjivaće se neposredno Zakon o radu.

Izvori radnog prava koji su ispod zakona su podzakonski akti. Za radne odnose od podzakonskih akata najveći značaj imaju kolektivni ugovori. Postoje opšti kolektivni ugovori, granski kolektivni ugovori i kolektivni ugovori kod poslodavca pri čemu mora postojati uskađenost između njih. Zakon je regulisao da kolektivni ugovori moraju biti u skladu sa zakonom. U slučaju da odredbe kolektivnog ugovori nisu u skladu sa zakonom primenjuju se neposredno zakonske odredbe.

Konačno izvore radnog prava predstavljaju i ugovori o radu koji moraju biti usklađeni sa kolektivni ugovorima i Zakonom o radu a ukoliko nisu onda se primenjuju odredbe višeg pravnog akta. Ugovorima o radu se detaljno regulišu radni odnosi između konkretnih poslodavaca i njihovih zaposlenih. Jedna od oblasti rada advokatske kancelarije Veličković je sastavljanja kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu kao pojedinačnih pravnih akata.

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Pravne usluge

Zastupamo zaposlen i poslodavce u radnopravnim postupcima, i to:

  • povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa
  • naknade štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom
  • sastavljanja ugovora o radu i drugih ugovora, akata, pravilnika, rešenja i slično
  • zastite od diskriminacije I zlostavljanja na radu
  • druge pravne stvari iz oblasti radnog prava

Advokat Tamara Sićević: https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney/

Radno pravo