Sta je imovinsko pravo?

Imovinsko pravo je grana gradjanskog prava koja se bavi vrstama vlasti nad stvarima i načinima njihovog prenosa. Imovinska prava se prenose najčešće putem ugovora, nasleđem ili zakonski, a mirno uživanje stečenih prava se štiti zakonima. 

Osnovni zakon u ovoj oblasti su

 • Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa,
 • Zakon o prometu nepokretnosti,
 • Zakon o ozakonjenju objekata
 • Zakon o eksproprijaciji
 • Zakon o javnoj svojini
 • Zakon o stanovanju
 • Zakon o planiranju i izgradnji
 • Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • ali tu je i niz drugih zakona koji su direktno ili indirektno povezani sa ovim zakonima i odnose se na specifićne postupke povodom imovine, pokretne ili nepokretne.

Međutim i pored dobrih zakonskih rešenja, dešavaju se povrede prava, pa advokati tada kao punomoćnici pokreću odgovarajuće postupake, podnose tužbe i pomažu građanima u zaštiti i ostvarenju svojih prava.

Više o ovoj oblasti: https://siceviclaw.com/imovinsko-pravo/

Pravna pomoć u oblasti imovinskog prava

Zastupamo klijente u svim pravnim stvarima koje se tiču zaštite pokretne I nepokretne imovine odnosno imovinskog prava, a pre svega:

 • Zastupamo u postupku uknjižbe nepokretnosti
 • Zastupanmo u postupku legalizacije nepokretnosti
 • Sastavljamo Ugovora o kupoprodaji, zakupu, poklonu i dr. ugovora povodom pokretne I nepokretne imovine (stambenog prostora, poslovnog prostora, automobila i dr.)
 • Pomažemo u procesu kupoprodaje nepokretnosti
 • Zastupamo prilikom overe kod Javnog beležnika
 • Pomažemo u procesu kupoprodaje nepokretnosti
 • Zastupamo u procesu kupoprodaje nekretnine od investitora
 • Pomažemo u postupku brisanja hipoteke I drugih zabeležbi
 • Pomažemo u postupku prenosa imovine
 • Zastupamo u sporovima koji nastaju povodom imovine (poništaja ugovora, iseljenja, povreda prava preče kupovine i dr.)
 • Zastupamo u postupcima eksproprijacije imovine 
 • Zastupamo u postupcima restitucije (povraćaj oduzete zemlje)
 • Zastupamo u postupcima sticanja prava svojine održajem
 • Zastupamo u postupku ostvarivanja prava preče kupovine
 • Zastupamo u postupcima povodom smetanja državine
 • Zastupamo u postupcima po svojinskim tužbama
 • druge pravne stvari u vezi imovine

Advokatica Tamara Sićević: https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney/

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Imovinsko pravo