Privredno pravo je grana pozitivnog prava koja sadrži pravne norme kojima se uređuje pravni položaj privrednih subjekata, njihov odnos prema državi i njihovi uzajamni pravni poslovi uvezi sa prometom robe i novca. Veliku pažnju posvećujemo novinama u pravnoj regulativi i promenama na tržištu.

Privredno pravo kao šira oblast se bavi pravnim položajem i međusobnim odnosima privrednih subjekata – (privrednih društava, preduzetnika, zadruga, preduzeća, banaka, osiguravajućih društava, brokerskih društava i drugih organizacija).

Ovu oblast prava u Srbiji uređuju više zakona od kojih je najvažniji Zakon o privrednim društvima.  Njime se uređuju oblici vršenja privrednog poslovanja, funkcioniosanja društava i načini osnivanja, statusne i promenama forme, gašenja privrednih društava i mnoga druga pitanja važna za položaj privrednih subjekata.

Obzirom da je  privredno pravo  oblast koju uređuje više različitih zakona, koji nekada imaju i suprostavljene odredbe, njihovo tumačenje u praksi može zadavati probleme, a posebnu pažnju zahtevaju mišljenja ministarstava za pojednia pitanja, koja imaju obavezujuću snagu.

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Pravne usluge – privredno pravo

Advokatska kancelarija Sićević, obezbeđuje svojim klijentima širok ospeg usluga iz oblasti privrede i  privrednog prava (poslovno pravo, trgovisnko pravo, kompanijsko pravo – privrednih društava). 

Pružamo pravnu pomoć klijentima prilikom:

 • Osnivanje i registracija privrednog društva DOO, AD, OD ( u APR i drugim registrima)
 • Konsalting – pravno savetovanje (kod registracije, upravljanja, poslovanih promena, likvidacije);
 • Izrada osnivačkih i drugih akata društva i promena u postojećim aktima;
 • Zaključivanje ugovora sa drugim privrednim društvima;
 • Zakup, kupovina i prodaja poslovnog prostora;
 • Izrada dokumenta potrebnih za skupštinu društva – akcionara, za sednice odbora;
 • Povećanje ili smanjnenje osnovnog kapitala društva;
 • Promena adrese sedišta;
 • Promena delatnosti u registrima;
 • Promena naziva / imena društva ili preduzetnika;
 • Promena pravne forme društva;
 • Promene u registrima koje se tiču osnovnih podataka;
 • Prenos dela imovene društva na drugo društvo;
 • Podela jednog društva na više drugih društava;
 • Spajanje i preuzimanje društava;
 • Usluge u vezi sa kreditnim i banarskim poslovim poslovima;
 • Pregovaranje sa bankama i investirorima u vezi finasiranja;
 •  Prenos udela i uloga;
 •  Registracija žiga i ambalaže;
 •  Zaštita industrijskih prava;
 • Osnivanje ogranaka društva i poslovnice;
 • Lizing ugovori;
 •  Otvaranje novih radnih mesta;
 •  Privremena obustava delatnosti  društva;
 •  Nastavak obavljanja delatnosti društva;
 •  Ugovori sa direktorima i zaposlenima;
 • Ostavka direktora;
 • Poresko savetovanje;
 • Zastupanje pred sudom u privrednim sporovima;
 • Zastupanje na arbitraži pri privrednoj komori;
 • Izrada dokumenata kod zajedničkih ulaganja;
 • Korporativno pravo
 • Likvidacija preduzeća;
 • Stečaj privrednog društva;
 • Korporativno restrukturiranje;
 • Zastupanje u postupcima stečaja – bankrot i reorganizacija
 • Drugi pravni poslovi

Advokat Tamara Sićević: https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney/

Privredno pravo