Šta je obligaciono pravo?

Obligaciono pravo predstavlja oblast gradjanskog prava skup pravnih normi kojima se uređuju dužničko-poverilački odnosi, dakle postoje i dužnik i poverilac, te su predmet obligacionog prava ujedno i prava i obaveze. Kod obligacionih odnosa poverilac ima prava da zahteva određeno davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje od dužnika, koji ima obavezu da to i učini. Akcenat se stavlja na potraživanje, na ovlašćenje poverioca da nešto zahteva od dužnika. Reč je o imovinskopravnom odnosu koji ima sankciju koja je uvek imovinske prirode. Sankcija pogađa imovinu i ima oblik naknade štete ili povraćaja u pređašnje stanje. Osnovni zakon u ovoj oblasti je Zakon o obligacionim odnosima. Obligacije ili obaveze mogu postojati po osnovu: ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova (neosnovano obogaćenje), poslovodstva bez naloga i jednostrane izjave volje.

Najvećim delom norme obligacionog prava su posvećene regulisanju ekvivalentne međuljudske razmene tj. pravnom regulisanju prometa vrednosti. Obligacioni odnosi su građanskopravni odnosi između određenih lica koja su međusobno obavezna na određeno ponašanje. Obligacioni odnosi su najčešći pravni odnosi između ljudi i bez njih bi raspodela dobara danas bila gotovo nemoguća.

Ono predstavlja jedan deo građanskog prava koji je posvećen pravnom regulisanju prometa vrednosti, za razliku od drugih delova građanskog prava, koji se bave pravnim regulisanjem stečenih vrednosti.

Predmet obligacija je detaljno uređen zakonima, podzakonskim aktima, običajima, sudskom praksom i postojećim pravnim standardima.

Savetujemo i zastupamo u postupcima:

  • naknade štete
  • sastavljanja svih vrsta gradjanskih ugovora
  • izvršavanja ugovora
  • poništaja ugovora
  • naplate dugovanja
  • neosnovanog obogaćenja
  • druge pravne stvari iz oblasti obligacionog prava

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Advokatica Tamara Sićević: https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney/

Obligaciono pravo