Građansko pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se uređuju društveni odnosno gradjansko-pravni odnosi, odnosi izmedju pravnih i fizičkih lica. U okviru građanskog prava spadaju obligaciono, imovinsko, nasledno i porodično pravo, a svi ovi odnosi regulišu se kroz parnicu ili vanparnicu, sudski ili vansudski.

Više o ovoj oblasti: https://siceviclaw.com/gradjansko-pravo/

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/

Gradjansko pravo – Obligaciono pravo

Obligaciono pravo predstavlja oblast gradjanskog prava skup pravnih normi kojima se uređuju dužničko-poverilački odnosi. Osnovni zakon u ovoj oblasti je Zakon o obligacionim odnosima. Obligacije ili obaveze mogu postojati po osnovu : ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova (neosnovano obogaćenje), poslovodstva bez naloga i jednostrane izjave volje.

Pravne usluge

Savetujemo i zastupamo u postupcima:

 • naknade štete
 • sastavljanja svih vrsta gradjanskih ugovora
 • izvršavanja ugovora
 • poništaja ugovora
 • naplate dugovanja
 • neosnovanog obogaćenja
 • druge pravne stvari iz oblasti obligacionog prava

Više o ovoj oblasti: https://siceviclaw.com/obligaciono-pravo/

Gradjansko pravo

Gradjansko pravo – Imovinsko pravo

Imovinsko pravo je grana gradjanskog prava koja se bavi vrstama vlasti nad stvarima i načinima njihovog prenosa. Imovinska prava se prenose najčešće putem ugovora, nasleđem ili zakonski, a mirno uživanje stečenih prava se štiti zakonima.  Međutim ni najbolja zakonska rešenja ne mogu da spreče u potpunosti povredu prava, pa advokati tada kao punomoćnici pokreću odgovarajuće postupake, podnose tužbe i pomažu građanima u zaštiti i ostvarenju svojih prava.

Pravne usluge

Zastupamo klijente u svim pravnim stvarima koje se tiču zaštite pokretne I nepokretne imovine:

 • Sastavljanja Ugovora o kupoprodaji, zakupu, poklonu i dr. ugovora povodom pokretne I nepokretne imovine (stambenog prostora, poslovnog prostora, automobila i dr.)
 • Pomoć u procesu kupoprodaje nepokretnosti
 • Zastupanje u procesu kupoprodaje nekretnine od investitora
 • Brisanje hipoteke I drugih zabeležbi
 • Postupku prenosa imovine
 • Zastupamo u sporovima koji nastaju povodom imovine (poništaja ugovora, iseljenja, povreda prava preče kupovine i dr.)
 • u drugim pravnim stvarima u oblasti svojinskog i imovinskog prava

Više o ovoj oblasti:https://siceviclaw.com/imovinsko-pravo/

Gradjansko pravo

Gradjansko pravo – Porodično i nasledno pravo

Porodični odnosi su jedna od najličnijih oblasti gradjanskog prava pa joj treba posvetiti puno paznje. Ova oblast prvenstveno se bavi regulisanjem bračnih odnosa izmedju suprižnika tokom trajanja i nakon razvoda braka, kao i odnosom roditelja i dece. Osnovni zakon u ovoj oblasati je Porodični zakon.

Nasledno pravo je oblast prava koja se bavi raspodelom imovine ostavioca naslednicima, ispunjenjem legata, namirenjem dugovanja ostavioca, ugovorima u naslednom pravu, pravo na nužni deo i dr. Lex specialis zakon u ovoj oblasti je Zakon o nasledjivanju.

Stoga savetujemo i zastupamo klijente u oblasti:

 • bračnog prava (razvoda I poništaja braka)
 • starateljstva nad detetom, izdržavanje dece i supružnika
 • nasilja u porodici
 • utvrdjivanje i osporavanje očinstva
 • ostavinskih rasprava
 • pobijanja testamenta, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanj I drugih.
 • sastavljanju predbračnih ugovora
 • sastavljanja testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poklonu I sličnih isprava I ugovora iz oblasti naslednog prava
 • druge pravne stvari iz oblasti porodičnog i naslednog prava

Više o ovoj oblasti: https://siceviclaw.com/porodicno-i-nasledno-pravo/

Gradjansko pravo

Advokatica Tamara Sićević: https://www.linkedin.com/in/tamara-sicevic-attorney

Kontaktirajte nas: https://siceviclaw.com/kontaktirajte-nas/