VIZNI REŽIM (DOBIJANJE VIZA U SRBIJI)

OPŠTE O VIZNOM REŽIMU

Uopšteno o pravima stranaca i izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca bilo je već reči u nekom od prethodnih blogova u kojima smo govorili o pravnom položaju stranaca u Srbiji. Ovde ćemo reći nešto više o viznom režimu (dobijanju viza) uopšte i viznom režimu u Republici Srbiji, kao jednom od prvih koraka u celokupnoj proceduri dobijanja boravišne i radne dozvole za strane državljane u Republici Srbiji.

Izdaju se u dve osnovne forme:

 • u formi pečata ili nalepnice u pasošu
 • u formi zasebnog obrasca koji je potrebno predati na uvid pri ulasku u državu

Rok važenja vize je istaknut na samom dokumentu, i zavisi od politike izdavanja viza različitih država. Neke države zahtevaju posedovanje vize i za sam ulazak u zemlju. Sa druge strane, postoje države koje dozvoljavaju kratkoročna zadržavanja bez vize, dok je za duži boravak ona potrebna.

Vrste viza koje vizni režimi najvećeg broja država poznaju su:

 • Putna – zakraće turističko ili poslovno putovanje u stranu državu.
 • Boravišna – u cilju stvaranja uslova za rad u određenoj državi. Uglavnom je u pitanju period preko 90 danabez prekida, ali ne više od 180 dana po kalendarskoj godini.
 • Tranzitna – Putnici su u obavezi da se raspitaju za vizni režim države u koju putuju i za vizni režim država kroz koje putuju.
 • Grupna – je vrsta vize koja se ne izdaje za pojedinačna lica, već kao zaseban dokument koji važi za više članova jedne grupe.
 • Diplomatska i službena – se izdaju samo za nosioce diplomatskog pasoša, službenog pasoša i pasoša Ujedinjenih Nacija
viza

VIZNI REŽIM U REPUBLICI SRBIJI

Svima koji žele da posete ili borave u Srbiji, kao prvo pitanje postavlja se da li im je potrebna viza i ako jeste koja?

Odgovor na ovo pitanje daje Zakon o strancima koji navodi tri vrste viza:

 1. A viza (aerodromska tranzitna)
 2. C viza (za kraći boravak)
 3. D viza (za duži boravak)

VIZA A (aerodromska tranzitna viza)

Strancu koji ne napušta međunarodno tranzitno područje aerodroma ili aviona tokom presedanja između dva leta nije potrebna ova vrsta vize.

Vlada Republike Srbije može odrediti da državljani određenih država, ako to zahtevaju razlozi bezbednosti Republike Srbije i njenih građana, moraju imati aerodromsku tranzitnu vizu.

Aerodromsku tranzitnu vizu ne pribavljaju stranci kojima za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza, stranci koji imaju važeću vizu za ulazak u Republiku Srbiju ili odobrenje boravka, članovi porodice državljanina Republike Srbije, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, kao i članovi posade vazduhoplova, u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Ova vrsta vize se izdaje sa rokom važenja do 6 meseci i omogućava jedan ili više prelazaka kroz međunarodni tranzitni prostor aerodroma bez mogućnosti ulaska na teritoriju Republike Srbije.

viza

VIZA C ( viza za kraći boravak)

Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju. Osim toga, ona je odobrenje i za tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.

Ova viza se izdaje u sve svrhe putovanja (pr. za poslovna putovanja ili konferencije), osim za one za koje se izdaje viza za duži boravak ili odobrava privremeni boravak.

Viza za kraći boravak ne može biti osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak u Republici Srbiji.

Ona se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

Rok važenja vize za kraći boravak ne može biti duži od pet godina.

Poslednjim izmenama Zakona o strancima, ukinuta je tranzitna viza (viza B), koja se izdavala za jedno, dva ili više putovanja preko Republike Srbije sa rokom važenja do šest meseci, dok vreme boravka za jedan tranzit ne može biti duži od pet dana. Ova viza sada potpada pod vizu C, odnosno vizu za kraći boravak.

Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje ove vize potrebno je da dostavite dokaz o sledećim činjenicama:

 • Razlozima za putovanje;
 • Dovoljnom iznosu finansijskih sredstava za pokrivanje troškova smeštaja i drugih troškova ili bilo koji drugi dokaz koji se odnosi na smeštaj;
 • Dovoljnom iznosu finansijskih sredstava koja su na raspolaganju tokom predviđenog boravka i povratka u zemlju iz koje podnosilac zahteva dolazi;
 • Ostalim činjenicama na osnovu kojih se može proveriti namera podnosioca zahteva da napusti zemlju pre isteka vize.
viza

VIZA D (viza za duži boravak)

Ona je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana.

Stranac kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka pribavlja vizu za duži boravak. Ovo se shodno primenjuje i na stranca koji namerava da podnese zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole.

Stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca.

Takođe je potrebno naglasiti da osnov za podnošenje zahteva za duži boravak mora biti identičan osnovu za izdavanje dozvole za privremeni boravak. Npr. ukoliko je viza D izdata po osnovu zaposlenja kod srpskog poslodavca, nije moguće podneti zahtev za privremeni boravak stranaca u Srbiji po osnovu spajanja porodice.

viza

OPŠTI USLOVI ZA DOBIJANJE VIZE U SRBIJI

Prilikom podnošenja zahteva za vizu stranac prilaže:

1) popunjeni obrazac zahteva za vizu,

2) putnu ispravu – pasos, pri čemu pasoš mora biti važeći najmanje 90 dana počev od dana izdavanja vize,

3) fotografiju (dimenzija 3.5×4.5cm),

4) dokaz o uplaćenoj taksi za izdavanje vize,

5) dokaze o svrsi i razlozima boravka u Republici Srbiji,

6) pozivno pismo:

a) za privatnu posetu – pozivno pismo mora biti overeno kod javnog beležnika u Republici Srbiji;

b) za poslovnu posetu – pozivno pismo šalje privredno društvo osnovno u Republici Srbiji;

c) za turističku posetu – potvrda turističke agencije o plaćenom aranžmanu (npr. vaučer),

7) odgovarajuće i važeće putno zdravstveno osiguranje – Podnosilac zahteva za vizu mora da priloži dokaz da za vreme boravka u Republici Srbiji ima odgovarajuće putno zdravstveno osiguranje. Ono mora da pokriva troškove koji mogu nastati u vezi sa hitnom medicinskom pomoći, hitnim bolničkim lečenjem, vraćanjem u državu porekla iz zdravstvenih razloga ili u slučaju smrti.

viza

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize za kraći boravak, podnosilac zahteva je dužan da priloži dokaze:

1) o svrsi putovanja;

2) o dovoljnom iznosu finansijskih sredstava za troškove smeštaja ili drugi dokaz u vezi sa smeštajem;

3) o iznosu raspoloživih sredstava za izdržavanje tokom nameravanog boravka i za povratak u zemlju porekla ili mesto uobičajenog boravišta;

4) druge dokaze na osnovu kojih se može proveriti namera podnosioca da napusti Republiku Srbiju pre isteka zatražene vize.

PODNOŠENJE ZAHTEVA I ODLUČIVANJE O ZAHTEVU

Vizu izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo. Zahtev za vizu po pravilu razmatra i o njemu odlučuje diplomatsko-konzularno predstavništvo na čijem konzularnom području podnosilac zahteva zakonito boravi (ambasada, konzulat i sl.).

Izuzetno, diplomatsko-konzularno predstavništvo razmatra i odlučuje o zahtevu koji je podneo stranac, koji se zakonito nalazi na njegovom konzularnom području, a nema boravak u toj državi, u slučaju kada priloži dokaze o hitnosti putovanja u Republiku Srbiju za koje mu je potrebna viza (npr. potreba za lečenjem u Republici Srbiji).

U državama u kojima Republika Srbija nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, međunarodnim ugovorom se može odrediti uzajamno zastupanje u postupku izdavanja viza.

viza

O zahtevu za izdavanje vize odlučuje se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Ovaj rok može se produžiti do 30 dana ako za to postoje opravdani razlozi.

Rok važenja viza i trajanje boravka navedenom u vizi se ne sme premašiti. Može se produžiti samo iz profesionalnih razloga ili više sile.